Hariho itandikaniro rinini hagati y’urukundo n’agahararo, ariko benshi muri twe ntituzi kubitandukanya.

ni urukundo ufite cyangwa ni agahararo
Ni urukundo ufite cyangwa ni agahararo

Hari igihe umuntu atekereza ko afite urukundo kandi ari agahararo kamushashije. Agahararo ni ukwifuza undi muntu cyane by’igihe gito. Ni umubiri uba urimo guhamagara undi.Urukundo ni ubushuti bwagurumanye, Ruraterwa rukamera, rugakura ubundi rukagurumana.
Ikizakubwira ko icyo ufite atari urukundo ahubwo ari agahararo ,ni uko uzumva nta mutekano ufite. Uzajya wumva ushigukiye kuba uri kumwe na we ariko wumve nta mahoro ufite. Uranga ukagira utubazo tudashira, kandi ugakomeza gukeka utuntu twinshi. Ariko ibi byose ukabyirengagiza, ukabirenza ingohe ubireba ngo bitakwicira inzozi.

Urukundo rwo ni ukwemerana umutuzo ko uwo ukunda atuzuye, ko hari ibyo abura. Uba ubibona, bigaragara, ariko ntibikubuza kumukunda, kandi ukomeza kumutekereza nubwo yaba adahari. Kuba adahari nta cyo bitwaye kuko ugira byinshi umwibukiraho mu mutima wawe. Aho ari hose uramutegereza kandi ukaba ufite icyizere ko azaza.

Mu gahararo, umuntu aravuga ati “Reka dushakane vuba, batazamuntwara” Urukundo rwo rugira ruti”Ihangane,kora gahunda zawe witonze”
Agahararo karangwa no kwifuza guhuza igitsina kenshi. Buri gihe iyo muri kumwe muba mwitekerereza akari mu ijipo cyangwa mu ikabutura.

Urukundo ntirwubaka ku gitsina ahubwo rwubaka ku bucuti noneho bigatuma guhuza igitsina biryoha kurushaho, kuko muba mubwirana uburyo mukundana mu buryo amagambo adashobora gusobanura. Mugomba kuba inshuti mbere y’uko muba abakunzi.

Agahararo ntikagira icyizere, iyo umukunzi ari kure, utekereza ko arimo gusambana. Rimwe na rimwe ukamugenda inyuma rwihishwa ngo umucunge cyangwa umufate.

Urukundo rurizera, rukagira umutekano. Bikanatuma uwizewe arushaho gukunda no kudahemukira umukunzi.
Agahararo kashobora kugushora mu bikorwa by’ubuhemu wazicuza, urukundo rwo ntirukubeshya.
Urukundo rurakuzamura, rukakwigisha ubwenge. Umuntu ukunda aruta umuntu udakunda. Kuko iyo ukunda, uha abandi agaciro, udakunda aba ari ntacyo bimbwiye. Rimwe mu mabanga y’ubuzima ni uko kubaho gusa bidahagije ahubwo tugomba kugira n’icyo tubereyeho.Schadrack Mukeshimana

TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU