Nk’ibisanzwe,Touchrwanda.com tubategurira icyegeranyo kibiteganyijwe kuba ku muntu mu  cyumweru bitewe n’igihe yavukiye.Iyi ni inkuru igenda igaruka uko icyumweru gishije  ikubiyemo icyo abahanga mu byo kwitegereza ahazaza (les voyants) bavuga ku bizaba ku muntu uko icyumweru gitashye, hakurikijwe  igihe yavukiye.Dore uko icyumweru cyo ku ya 8 kugeza ku ya 14 Mutarama 2018 kizagenda.Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Werurwe na 19 Mata (Belier)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru urukundo rwanyu muzarubamo nta bikabyo. Muziyerekana uko muri ndetse muzakuraho ugushidikanya kose abo mukundana bari babafiteho. Muzakenera ariko kwagura urukundo rwanyu bityo muzagirana ibiganiro byubaka n’abo mukunda. Kuri mwe ukuri kose muzishimira kukuvuga ahubwo munoze amagambo mukoresha mukuvuga.

Mu butunzi

Umutungo wanyu ushobora guhura n’amahirwe awuzamura muri iki cyumweru. Muzahura n’ibigeragezo binshi bibasaba gukoresha amafaranga mwibwira ko murimo kuvugurura ubuzima bwanyu. Muzabyitondere maze mubanze mubare neza mbere yo kugira amafaranga cyangwa undi mutungo wose musohora bitari ngombwa.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzumva mushaka cyane gushimwa bityo muzakora mutikoresheje ngo mubigereho. Akazi kanyu kazaborohera kandi muzabona ubufasha buturutse hirya no hino kandi muzabwakirane ineza gusa muzabanze mushishoze kuko siko bose bazaba babifuriza ibyiza gusa.

Uwavutse hagati y’itariki ya 20 Mata na 20 Gicurasi (Taureau)

Mu rukundo

Muzanyurwa cyane mu rukundo kuko muzaruhundagazwaho yaba n’abo mukunda cyangwa se n’umuryango. Muziyumvamo icyizere cyinshi cyo gukomeza ubuzima kuko muzibona nk’abantu bakunzwe cyane. Muzafata umwanya wo kwiyegurira bya nyabyo uwo mukundana kandi bizabanyura mwembi mu gihe kirekire cyane.

Mu butunzi

Muzatangira gukora imibare ubabashisha gutangira gusohora amafaranga make cyane. Ibyifuzo byanyu byo gutera imbere no kugera kure bizababashisha kwiyima kugira ngo mubashe kwibikira iby’ejo. Mwitegure kandi kugira ibintu bitunguranye byo guhaha mu rugo.

Mu kazi

Gutekereza mu buryo bwiza bizabafasha mu kazi kanyu ka buri munsi muri iki cyumweru. Murasabwa kwitegereza cyane ibijyanye n’ejo hanyu mu murimo mukora kandi ibi mukabitangira nta gutinda kuko iki cyumweru ari icy’amahirwe kuri mwe.

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Gicurasi na 21 Kamena (Gemaux)Mu rukundo

Umutungo wanyu ushobora guhura n’amahirwe awuzamura muri iki cyumweru. Muzahura n’ibigeragezo binshi bibasaba gukoresha amafaranga mwibwira ko murimo kuvugurura ubuzima bwanyu. Muzabyitondere maze mubanze mubare neza mbere yo kugira amafaranga cyangwa undi mutungo wose musohora bitari ngombwa.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzumva mushaka cyane gushimwa bityo muzakora mutikoresheje ngo mubigereho. Akazi kanyu kazaborohera kandi muzabona ubufasha buturutse hirya no hino kandi muzabwakirane ineza gusa muzabanze mushishoze kuko siko bose bazaba babifuriza ibyiza gusa.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzumva mushaka cyane gushimwa bityo muzakora mutikoresheje ngo mubigereho. Akazi kanyu kazaborohera kandi muzabona ubufasha buturutse hirya no hino kandi muzabwakirane ineza gusa muzabanze mushishoze kuko siko bose bazaba babifuriza ibyiza gusa.

Uwavutse hagati y’itariki ya 22 Kamena na 22 Nyakanga (Cancer)

Mu rukundo

Muzigiramo impano yo kuvugisha ababikwiriye kandi muzabigiriramo amahirwe. Niba nta mukunzi mufite muzagira amahirwe cyane yo guhura n’abantu bazima. Ibi rero bizabafashe kongera ibiganiro n’umutima mwiza ndetse muzashyire imbere ibyo muzi neza ko mwifitemo byiza kandi byakurura ababakunda, bizabahesha kugira amahirwe yo guhura n’uwo mwamarana igihe kinini.

Mu butunzi

Ubutunzi bwanyu buziyongera muri iki cyumweru cyane cyane bigendanye n’ingamba mufite zo kuzigama. Muri iki cyumweru igikomeye kizabagora ni ukugendana n’impinduka mu micungire no kugena uko mukoresha umutungo wanyu mwibanda ku kwizigamira cyane. Mushobora kuzabona amafaranga ku buryo buboroheye ariko ikizabagora ni ukumenya kuyakoresha uku bikwiye.Mu kazi

Akazi kanyu muri iki cyumweru kazaba kihuta cyane kandi bizabashimisha cyane niba mukora ibyo mukunda, ariko niba ibyo mukora mubikoreshwa n’amaramuko gusa iki cyumweru kizabavuna cyane bityo murasabwa kwitonda cyane hato bitazabateranya n’abakoresha banyu. Muzashyiremo agatege bityo mwirinde ingaruka zaterwa no kwiteranya n’ababahemba.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Nyakanga na 22 Kanama(Lion)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru urukundo rwanyu muzarubamo nta bikabyo. Muziyerekana uko muri ndetse muzakuraho ugushidikanya kose abo mukundana bari babafiteho. Muzakenera ariko kwagura urukundo rwanyu bityo muzagirana ibiganiro byubaka n’abo mukunda. Kuri mwe ukuri kose muzishimira kukuvuga ahubwo munoze amagambo mukoresha mukuvuga.

Mu butunzi

Umutungo wanyu ushobora guhura n’amahirwe awuzamura muri iki cyumweru. Muzahura n’ibigeragezo binshi bibasaba gukoresha amafaranga mwibwira ko murimo kuvugurura ubuzima bwanyu. Muzabyitondere maze mubanze mubare neza mbere yo kugira amafaranga cyangwa undi mutungo wose musohora bitari ngombwa.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzumva mushaka cyane gushimwa bityo muzakora mutikoresheje ngo mubigereho. Akazi kanyu kazaborohera kandi muzabona ubufasha buturutse hirya no hino kandi muzabwakirane ineza gusa muzabanze mushishoze kuko siko bose bazaba babifuriza ibyiza gusa.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Kanama na 22 Nzeri (Vierge)

Mu rukundo

Ni byiza ko muri iki cyumweru mwirinda kwibikamo ibyifuzo byanyu ahubwo mukabigaragaza bityo mukimwa mutiyimye. Benshi muri mwe bazagera kure batigeze bagera na rimwe mu rukundo. Niba mufite abakunzi, bazabereka cyane urukundo ndetse no ku bumva mu mabanga y’urukundo. Ukwihangana kwanyu niko kuzabahesha gutuza mu rukundo kandi n’abo mukunda bazabiha agaciro.

Mu butunzi
Muri iki cyumweru muzongera musubire mu mibare, mwitegereze neza aho amafaranga yanyu ajya ndetse n’inyungu abazanira. Mushobora kuzabona amafaranga mu buryo butunguranye kandi butangaje nk’inshuti ibarangiye ikiraka, amahirwe yo kubona umukiliya ubagurira umwe mu mitungo mwifuza kugurisha kandi byose biri mu nyungu zanyu.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzagira ibiganiro bibaha icyizere cyo gukemura ibibazo byinshi by’akazi ariko muzakenera n’ibihamya birenze amagambo kandi ibi muzabibona nimuramuka mwirinze guhisha ikibarimo. Guhanga udushya kwanyu bizabagirira akamaro muri iki cyumweru, ni byiza rero ko mwinjira neza mu ntekerezo zanyu maze ibitekerezo bije mukamenya kubibyaza umusaruro uko bikwiye.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Nzeri na 22 Ukwakira (Balance)

Mu rukundo

Iki cyumweru kizaba cyiza kandi gituje cyane mu bijyanye n’amarangamutima yanyu. Gusa ananone murasa n’abashaka guhangayikira cyane ejo hazaza h’urukundo rwanyu. Murasabwa kwita cyane kubyo mubona uyu munsi kuko aribyo bizabubakira ejo hakomeye.

Mu butunzi

Muzatungurwa cyane n’uburyo iki cyumweru kizabagendekera mu bijyanye n’umutungo wanyu. Muzasobanukirwa neza n’aho ibyo mukuraho inyungu bituruka ndetse n’icyerekezo bigenda bifata. Niba mubona mwari mwarafashe icyerekezo kitari cyo ntimuzatinye kongera gutangira bundi bushya kuko ubuzima bwanyu buzubakira kuri icyo cyemezo.

Mu kazi

Muzagira amahirwe yo kumenya kandi muzakoresha neza ngo muzamure urwego muriho mu kazi mukora. Muzahura na bamwe bazabafasha mu gutera iyo ntambwe kandi bazabafasha kureba neza imbaraga mwifitemo. Hagati yo ku wa Kabiri no ku wa Gatanu muzakora cyane kandi muzibanda ku bizamara igihe kirekire ariko muzirikana ko umusaruro wabyo muzatangira kuwubona nyuma y’ibyumweru bibiri.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Ukwakira na 22 Ugushyingo (Scorpion)

Mu rukundo

Ni byiza ko muri iki cyumweru mwirinda kwibikamo ibyifuzo byanyu ahubwo mukabigaragaza bityo mukimwa mutiyimye. Benshi muri mwe bazagera kure batigeze bagera na rimwe mu rukundo. Niba mufite abakunzi, bazabereka cyane urukundo ndetse no ku bumva mu mabanga y’urukundo. Ukwihangana kwanyu niko kuzabahesha gutuza mu rukundo kandi n’abo mukunda bazabiha agaciro.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzongera musubire mu mibare, mwitegereze neza aho amafaranga yanyu ajya ndetse n’inyungu abazanira. Mushobora kuzabona amafaranga mu buryo butunguranye kandi butangaje nk’inshuti ibarangiye ikiraka, amahirwe yo kubona umukiliya ubagurira umwe mu mitungo mwifuza kugurisha kandi byose biri mu nyungu zanyu.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzagira ibiganiro bibaha icyizere cyo gukemura ibibazo byinshi by’akazi ariko muzakenera n’ibihamya birenze amagambo kandi ibi muzabibona nimuramuka mwirinze guhisha ikibarimo. Guhanga udushya kwanyu bizabagirira akamaro muri iki cyumweru, ni byiza rero ko mwinjira neza mu ntekerezo zanyu maze ibitekerezo bije mukamenya kubibyaza umusaruro uko bikwiye.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Ugushyingo na 21 Ukoboza (Sagittaire)

Mu rukundo

Amarangamutima azababana menshi cyane muri iki cyumweru. Ibyo bazabakorera, ibyo bazababwira, uko bazabitaho ndetse n’impano bazabaha bizakangura cyane ibishashi by’urukundo bibarimo. Urukundo ruzaza ku mwanya wa mbere mubyo mukora niyo byaba bitameze neza cyane muzihutira gukemura ikibazo cyose mubona kibangamira uburyohe bw’urukundo rwanyu.Mu butunzi

Muzashaka gutangira impinduka mu bijyanye no gukoresha amafaranga yanyu. Umuryango wanyu uzababera umujyanama mwiza kubyo mushidikanyaho bitandukanye. Nyubwo aba bazasa n’ababagira inama zibagoye ariko nizo zizabafasha kwiga neza ku igenamigambi ryanyu bityo mugire imyifatire ikwiriye mu gukoresha amafaranga.

Mu kazi
Muri iki cyumweru murasabwa cyane gushyira ingufu mu mitekerereze ibafasha gufata imyanzuro yongera imbaraga mu kazi mushinzwe gutunganya. Muzarangwa n’imbaraga zidasanzwe zo gukemura ibibazo bimaze iminsi byarababereye ingutu mu kazi. Ntimuzaheze ubufasha ubwo aribwo bwosemuzahabwa kuko buzaza bwuzuza imbaraga zanyu bityo ibintu birusheho kugenda neza kurusha uko mwabyirundaho bikaba byababaho byinshi.

Uwavutse hagati y’itariki ya 22 Ukuboza na 20 Mutarama (Capricorne)

Mu rukundo

Nubwo ibiganiro byanyu bizasa n’ibitameze neza, muzabasha kugumana cya kibatsi cy’urukundo. Muzasa n’abiyibagirwa kugira ngo munezeze abo mukunda. Ibi bishobora kugera kure bigatuma uwo mukundana abyitwaza cyane hanyuma namwe mukaba mwakwisubiraho bikabatera gutekereza ibindi.

Mu butunzi

Ntabwo muzatagaguza umutungo wanyu ahubwo muzashyiraho amategeko y’icungamutungo akomeye azafasha umuryango wanyu kumererwa neza no kutagira icyo ubura. Mushobora kandi kwinjiza amafaranga mu buryo bubatunguye mu mpera z’iki cyumweru.

Mu kazi

Muri iki cyumweru nta kintu na kimwe muzemera ko kibavangira mu kazi. Muzagira amahame mashya yihariye azabagenga kandi ntimuzakundira uwo ariwe wese kubabuza kuyakurikiza, ibi bikazabafasha guhindura byinshi ku buzima bwanyu bwa buri munsi bw’akazi.

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Mutarama na 18 Gashyantare (Verseau)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru muzahura n’abantu mudahuje imico ariko nibo bazabaviramo inshuti nziza. Muzaryoherwa n’ubuzima bwo kugira uwo mukundana. Muziyumvamo umutima wo koroherana maze murusheho kuryoherwa n’ubuzima bw’urukundo ruzira intonganya. Muzatekereza byinshi binezeza abo mukunda.

Mu butunzi

Iki cyumweru muziyumvamo inyota ikomeye yo gutera imbere maze muhereye ku kugabanya ibyo muhaha bitari ngombwa cyane, mutangire gutekereza kuzigama umutungo wanyu. Muzagira amahirwe yo kunoza ubuzima bwanyu bwo guhaha no gusohora umutungo.

Mu kazi

Iki cyumweru kizabahira cyane ku murimo. Kubo bishobokera ni byiza ko mwasubira mu ishuri mukongera ubumenyi cyane cyane mu byo mukunda. Mushobora kwiyumvamo integer nke mu mubiri ariko akazi kanyu niba mugakunda kazabibagiza ibyo bibazo murusheho gukora neza.

Uwavutse hagati y’itariki ya 19 Gashyantare na 20 Werurwe (Poissons)

Mu rukundo

Ni byiza ko muri iki cyumweru mwirinda kwibikamo ibyifuzo byanyu ahubwo mukabigaragaza bityo mukimwa mutiyimye. Benshi muri mwe bazagera kure batigeze bagera na rimwe mu rukundo. Niba mufite abakunzi, bazabereka cyane urukundo ndetse no ku bumva mu mabanga y’urukundo. Ukwihangana kwanyu niko kuzabahesha gutuza mu rukundo kandi n’abo mukunda bazabiha agaciro.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzongera musubire mu mibare, mwitegereze neza aho amafaranga yanyu ajya ndetse n’inyungu abazanira. Mushobora kuzabona amafaranga mu buryo butunguranye kandi butangaje nk’inshuti ibarangiye ikiraka, amahirwe yo kubona umukiliya ubagurira umwe mu mitungo mwifuza kugurisha kandi byose biri mu nyungu zanyu.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzagira ibiganiro bibaha icyizere cyo gukemura ibibazo byinshi by’akazi ariko muzakenera n’ibihamya birenze amagambo kandi ibi muzabibona nimuramuka mwirinze guhisha ikibarimo. Guhanga udushya kwanyu bizabagirira akamaro muri iki cyumweru, ni byiza rero ko mwinjira neza mu ntekerezo zanyu maze ibitekerezo bije mukamenya kubibyaza umusaruro uko bikwiye.

Dusoreje ahangaha n’aho mu kindi cy’umweru,nka Touchrwanda tubifurije kuzagira icyumweru kiza! ndetse mu komeze muryoherwe n’intangiro z’umwaka mushya wa 2018.TANGA IGITEKEREZO KURI IYI NKURU